Adaptive Minimum Confidence Region Rule for Multivariate Initialization Bias Truncation in Discrete-Event Simulations

  • Jianguo Wu (Contributor)
  • Honglun Xu (Contributor)
  • Feng Ju (Creator)
  • Tzu Liang Tseng (Contributor)

Dataset

Search results